Disclaimer

De op deze website genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. De informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies voorkomen. Hoenderop BV wijst er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van deze website of aan fouten en omissies geen rechten kunnen worden ontleend.  

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoenderop BV.